04.01.21 Saunum Group AS jätkas detsembris hea käibega

Saunum Group AS ja Saunum Saunas OÜ konsolideeritud detsembrikuu müügikäive keriste, keriste lisade ning sauna sisekliimaseadmete müügist ulatus 42 600 euroni. Võrdluseks, ettevõtte senise rekordkuu, 2020 novembrikuu, käive oli 41 500 eurot. 2019.aastal oli ettevõtte aastamüügitulu 15 800 eurot.

“Saunum Primary kerise müügiedu jätkub ning tellimuste arv on kasvutempos. Saunum Primary keriste kinnitatud tootmismaht 2021. aasta esimeses kavartalis Harju Elekter Teletehnika ASi poolt on 400 Primary kerist. Lisaks täidavad esimeses kvartalis Saunumi tellimusi ka Favor AS ja Kitman Thulema AS. Loodame, et oluliselt suurenev tootmisvõiumsus aitab leevendada keriste ootejärjekorda, mis ulatub mitmete seadmete puhul kuni märtsini välja” märkis Saunum Group ASi nõukogu esimees Andrus Vare. Lisaks varasemalt teavitatud Soome, Venemaa ja Poola turgudele müükidest saab detsembri kordaminekutest ära märkida esimese tellimuse Šveitsi edasimüüjalt. Tellimus Šveitsi edasimüüjale täidetakse veebruaris 2021.

Henri Lindal
Saunum Group AS juhatuse liige
Tel: +372 55 560 153
Email: henri.lindal@saunum.com
www.saunum.com

 
10.12.20 Saunum Group AS uute aktsiate jaotus esmase avaliku pakkumise tulemusel

9.detsembril 2020 kell 16:00 lõppes Saunum Group AS-i aktsiate esmane avalik pakkumine ning samal kuupäeval teavitati pakkumise esialgsetest tulemustest.

Avalikult pakuti kuni 106 000 aktsiat, Saunum Group AS jättis endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 70 000 aktsia võrra, kokku kuni 176 000 aktsiani.

Pakkumise käigus märgiti täpsustatud andmetel kokku 1 078 474 aktsiat.

Saunum Group AS otsustas kasutada suurendamisvõimalust ja anda välja 176 000 uut aktsiat. Uued aktsiad jaotatakse pakkumises osalenud investorite vahel järgmisel põhimõttel:

(a) igale märkimiskorralduse esitanud investorile 80 aktsiat või juhul, kui vastav investor märkis väiksema arvu aktsiaid, siis vastavalt tema poolt märgitud aktsiate arv – selliselt jaotatakse investoritele kokku 105 943 aktsiat;

(b) investorite vahel, kes märkisid rohkem kui 80 aktsiat, jaotada lisaks neile vastavalt alapunktis (a) märgitud viisil jaotatud aktsiate arvule vastavalt tema märkimiskorralduse proportsioonile kogu märkimiste mahust ligikaudu 7.2% ümardatuna aktsia täpsusega – selliselt jaotatakse investoritele kokku 70 057 aktsiat.

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 14.detsembril 2020 või sellele lähedasel kuupäeval. Uued aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North, esimeseks kauplemispäevaks on 18.detsember 2020 või sellele lähedane kuupäev.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Andrus Vare
Saunum Group AS nõukogu esimees
Tel: 5099540
E-mail: andrus.vare@saunum.com

Saunum Group AS on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on saunakeriste ja sisekliimaseadmete arendus, tootmine ja müük.

 
27.11.20 Saunum Group AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

Saunum Group AS (registrikood 12765742, Pärnu mnt 478b, Tallinn, Eesti, Saunum) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Saunumi poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Saunumi kodulehel https://saunum.com/et/pakkumine. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 2,5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti.

Avalikult pakutakse kuni 106 000 aktsiat, Saunum jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 70 000 aktsia võrra, kokku kuni 176 000 aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 300 000 kuni 500 000 eurot, plaanitakse kasutada tootearenduse finantseerimiseks ning turundus- ja müügitegevuse edendamiseks nii Eestis kui ka valitud eksport-turgudel.

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis. Saunum on esitanud taotluse oma aktsiate, s.h pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 1. detsembril 2020 kell 10:00 ning lõppeb 9. detsembril 2020 kell 16:00 (Eesti aja järgi).
Pakutava aktsia hind on 2,84 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 2,74 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.
Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.
Saunumil on üks klass aktsiaid ja pakutavad aktsiad kuuluvad samasse klassi.
OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

1. detsember 2020 Algab pakkumisperiood
9. detsember 2020 Pakkumisperioodi lõpp
10. detsember 2020 või sellele lähedane kuupäev Saunum avaldab pakkumise tulemused
14. detsember 2020 või sellele lähedane kuupäev Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja aktsiate eest tasumine
18. detsember 2020 või sellele lähedane kuupäev Kauplemise algus Nasdaq Tallinn First Northil

Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: SAUNUM GROUP AKTSIA täiendav 1
ISIN-kood: EE3801019755
Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe aktsia kohta): 2,84 eurot
Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida,
korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]
Vastaspool: Saunum Group AS
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99109374703
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev: 14.12.2020
Tehingu liik: ost
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Andrus Vare
Saunum Group AS nõukogu esimees
Tel: 5099540
E-mail: andrus.vare@saunum.com

Saunum Group AS on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on saunakeriste ja sisekliimaseadmete arendus, tootmine ja müük.

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Ühendkuningriigis või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama. Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse vahendusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõttekirjeldus on suunatud. Ettevõttekirjelduses sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid aktsiaid märkima, tuginedes ettevõttekirjelduses sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele tuginedes.